Tarieven & Algemene voorwaarden

Trimbach Tekst & Taal icon RGBAlgemeen
We beginnen altijd met een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek, waarin we wensen en mogelijkheden op een rij zetten.

Tekst-RGB-icon

Journalistieke producties & eindredactiewerk 
Ik hanteer in principe het standaard uurtarief volgens NVJ-normen. Liever nog spreek ik één projectprijs af over het te verwachten aantal uren, evtl. reiskosten, andere extra kosten, inhuren van een fotograaf, vormgever o.i.d. Zo komt niemand voor onaangename verrassingen te staan. Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Vertalingen Duits-Nederlands: € 0,10 per woord excl. BTW. (op basis van aantal woorden in de aangeleverde brontekst)
Vertalingen Nederlands-Duits: € 0,12 per woord excl. BTW. (op basis van aantal woorden in de aangeleverde brontekst)
Neem vrijblijvend contact op, dan bespreken we de mogelijkheden en maak ik desgewenst een offerte.

Taal-RGB-iconDuits leren
Voor particulieren:
Groepscursussen beginnen bij voldoende deelname in januari 2020. Individuele trainingen, duocursussen en bijlessen starten op elk gewenst moment. Voor alles geldt: Wil je het net even anders, minder of meer lessen, korter of langer les, specifieke wensen over de inhoud? Alles is bespreekbaar!

Taal- en conversatiecursussen bestaan uit 10 lessen incl. cursusmateriaal plus 2 opfrislessen (1 les 4 weken na de laatste les, 1 les 6 weken na de laatste les). De eerste les is een kennismakingsles. Je betaalt pas als je na de eerste les besluit dat je de cursus wilt voortzetten. Je wordt alleen toegelaten tot de tweede les als het volledige cursusgeld betaald is, of (als is afgesproken dat je in termijnen betaalt) de eerste termijn binnen is.
-Individuele of duocursus: 10 lessen à 1,5 uur per week plus 2 opfrislessen: € 630,- p.p.
-Taal- of conversatiecursus voor groepen:
10 lessen à 2 uur per week plus 2 opfrislessen.
-Groepscursus klein (3 – 5 personen) incl. opfrislessen: € 420,- p.p.
-Groepscursus groot (6 – 8 personen) incl. opfrislessen: € 300,- p.p.

-Bijlessen & examenvoorbereiding scholieren/studenten: Naar wens 1 tot 4 uur per week. Aantal weken naar behoefte. De eerste les is een kennismakingsles. Als je daarna besluit dat je door wilt gaan, betaal je het speciale scholieren/studententarief excl. reiskosten (geen reiskosten binnen stad Groningen). Neem contact op voor meer informatie en tarieven.

Voor bedrijven:
Maak geheel vrijblijvend een gratis afspraak zodat we wensen en mogelijkheden kunnen bespreken. Op basis van ons gesprek stuur ik een offerte.

Betaling in termijnen:
Betaling in drie termijnen is mogelijk met een meerprijs van 5%.

Meer informatie:
Staat jouw taalwens er niet bij, heb je extra informatie nodig of zijn er vragen? Neem gerust contact met mij op.

Trimbach Tekst & Taal logo in vlak RGBAlgemene voorwaarden

 

Artikel 1 Algemeen
Deze voorwaarden* zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Trimbach Tekst & Taal en een Opdrachtgever waarop Trimbach Tekst & Taal deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

*de onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van door Trimbach Tekst & Taal in het kader van de/een opdracht ingeschakelde derden.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop­- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Trimbach Tekst & Taal en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Indien Trimbach Tekst & Taal niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Trimbach Tekst & Taal in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 Offertes, aanbiedingen
Alle offertes en aanbiedingen van Trimbach Tekst & Taal zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de aanbieding altijd na 30 dagen.

Trimbach Tekst & Taal kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Trimbach Tekst & Taal daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Trimbach Tekst & Taal anders aangeeft.

Een samengestelde prijsopgave verplicht Trimbach Tekst & Taal niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3 Contractduur, uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst, prijsverhoging
De overeenkomst tussen Trimbach Tekst & Taal en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Trimbach Tekst & Taal derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Trimbach Tekst & Taal dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

Trimbach Tekst & Taal zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

Trimbach Tekst & Taal heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Indien door Trimbach Tekst & Taal of door Trimbach Tekst & Taal ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Trimbach Tekst & Taal is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Trimbach Tekst & Taal de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Trimbach Tekst & Taal aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Trimbach Tekst & Taal worden verstrekt.

Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Trimbach Tekst & Taal zijn verstrekt, heeft Trimbach Tekst & Taal het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Trimbach Tekst & Taal ter beschikking heeft gesteld. Trimbach Tekst & Taal is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Trimbach Tekst & Taal is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.

Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Trimbach Tekst & Taal zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen.

Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Trimbach Tekst & Taal gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door Trimbach Tekst & Taal en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Trimbach Tekst & Taal op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Trimbach Tekst & Taal een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Trimbach Tekst & Taal gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Trimbach Tekst & Taal daardoor direct of indirect ontstaan.

Indien Trimbach Tekst & Taal met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Trimbach Tekst & Taal niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen etcetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Trimbach Tekst & Taal alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen bedrag uit te voeren;

indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Trimbach Tekst & Taal rustende verplichting ingevolge de wet;

indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden.

Artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
Trimbach Tekst & Taal is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Trimbach Tekst & Taal ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Trimbach Tekst & Taal kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

Voorts is Trimbach Tekst & Taal bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Trimbach Tekst & Taal kan worden gevergd.

Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Trimbach Tekst & Taal op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Trimbach Tekst & Taal de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

Indien Trimbach Tekst & Taal tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Trimbach Tekst & Taal gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Trimbach Tekst & Taal gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Trimbach Tekst & Taal, zal Trimbach Tekst & Taal in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is.

Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Trimbach Tekst & Taal extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Trimbach Tekst & Taal anders aangeeft.

In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Trimbach Tekst & Taal vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.

De vorderingen van Trimbach Tekst & Taal op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 5 Overmacht
Trimbach Tekst & Taal is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Trimbach Tekst & Taal geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Trimbach Tekst & Taal niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen van derden daaronder begrepen.

Trimbach Tekst & Taal heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Trimbach Tekst & Taal zijn verbintenis had moeten nakomen.

Trimbach Tekst & Taal kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan een half jaar, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Voor zover Trimbach Tekst & Taal ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Trimbach Tekst & Taal gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 6 Betaling en incassokosten
Betaling dient steeds te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door Trimbach Tekst & Taal aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Trimbach Tekst & Taal aangegeven.

Trimbach Tekst & Taal is gerechtigd om periodiek te factureren.

Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is dan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

Trimbach Tekst & Taal heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

Trimbach Tekst & Taal kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Trimbach Tekst & Taal kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Trimbach Tekst & Taal verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever.

De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is.

Indien Trimbach Tekst & Taal echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 7 Aansprakelijkheid
Indien Trimbach Tekst & Taal aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

Trimbach Tekst & Taal is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Trimbach Tekst & Taal is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

Indien Trimbach Tekst & Taal aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Trimbach Tekst & Taal beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

De aansprakelijkheid van Trimbach Tekst & Taal is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

Trimbach Tekst & Taal is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Trimbach Tekst & Taal aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Trimbach Tekst & Taal toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

Trimbach Tekst & Taal is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Trimbach Tekst & Taal.

Artikel 8 Vrijwaring
De Opdrachtgever vrijwaart Trimbach Tekst & Taal voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Trimbach Tekst & Taal toerekenbaar is.

Indien Trimbach Tekst & Taal uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Trimbach Tekst & Taal zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.

Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Trimbach Tekst & Taal, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Trimbach Tekst & Taal en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 9 Intellectuele eigendom
Trimbach Tekst & Taal behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Trimbach Tekst & Taal heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 10 Toepasselijk recht en geschillen
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Trimbach Tekst & Taal partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

De rechter in Groningen (de vestigingsplaats van Trimbach Tekst & Taal) is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Trimbach Tekst & Taal het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.